KÉPZÉSEK

Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése

A TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 számú pályázat keretében az Arany János Általános Iskola és Gimnázium 9 pedagógusa, valamint a partner iskolák 26 pedagógusa akkreditált pedagógus továbbképzéseken vettek részt 2013. november - december hónapokban. A képzések helyszínét minden esetben az Arany János Általános Iskola és Gimnázium biztosította.
A digitális tananyagok felhasználását, illetve IKT eszközök alkalmazását, illetve mérés - értékelési rendszer használatát segítő 60 órás képzés keretében két képzésen vettek részt a pedagógusok két-két csoportban.

DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (Alapítási engedély száma: OKM-3/2/2010, Indítási engedély száma: OKM-3/2/2010)


Az információs társadalom új kihívások elé állítja a pedagógusokat. Ez a képzés ezeknek a kezelésére keresi a választ az oktatás során alkalmazható technológiák lehetőségeivel, és a digitális tananyagok tanítási-tanulási folyamatba való illesztésének módszereivel. A program öt modulból áll:
 1. Az interaktivitás szerepét, jelentőségét mutatja be, kiemelve annak folyamatszervező, irányító szerepét, meghatározva a fejlődéséből adódó legújabb kihívásait, helyét.
 2. A digitális tananyagok alkalmazási lehetőségei, és beépítésének lehetősége az egyéni és csoportos tanulási folyamatba mely során a tanulási környezet megváltozásából származó problémákra adható válaszokat elemezzük.
 3. Az interaktív oktatási folyamatokkal - interaktív projektekkel és felhasználási lehetőségeikkel foglalkozik.
 4. A meglevő digitális tananyagok megismerésével és értékelésével foglalkozik.
 5. A szabadon választott témakörhöz terveztek a program résztvevői a tanult elméleti ismeretek alapján egy tanórát, melyben a digitális tananyagokat felhasználják.
A továbbképzés résztvevői megismerték a digitális tananyagok felhasználásából adódó tanulási környezet változásának problémáit és azok kezelését - a digitális tananyagfejlesztés folyamatszervezés módszereit és technikáit - a műveltségi területekhez kapcsolódva legalább egy digitális tananyagot és annak alkalmazhatóságát. A résztvevők képesek lesznek a digitális tananyagok adaptivitását és interaktivitását, valamint az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóságát kritériumok alapján értékelni. Kezelni tudnak legalább egy digitális tudásbázist.

1. csoport tanfolyam ideje:

2013. december 4. (14:00 órától 21:00 óráig)
2013. december 6. (14:00 órától 20:00 óráig)
2013. december 13. (14:00 órától 21:00 óráig)
2013. december 18. (14:00 órától 20:00 óráig)

Oktató: Motyovszki György

2. csoport tanfolyam ideje:

2013. december 5. (9:00 órától 18:00 óráig)
2013. december 9. (9:00 órától 18:00 óráig)
2013. december 12. (9:00 órától 18:00 óráig)

Oktató: Darvas – Horváth Katalin

INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATA A PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSÉBEN – REÁL ÉS HUMÁN TANTÁRGYAK MEGKÖZELÍTÉSÉBEN (RÉSZTVEVŐK ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉTŐL FÜGGŐEN)( Alapítási és indítási engedély száma: OKM-3/157/2008)

A továbbképzés elsődleges célja a pedagógusok felkészítése az interaktív tábla hatékony használatára, valamint az oktatás során alkalmazható interaktív tananyagok felhasználásának, fejlesztésének és értékelésének lehetőségeinek bemutatása, a tananyagok tanítási folyamatba való illesztése. További cél, hogy a pedagógusok ismerjék az interaktív tábla felhasználásának tanulásszervezési feladatait, a mérés - értékelési rendszer használatát, a meglevő multimédiás oktatóanyagok elérési lehetőségeit, az interaktív tábla felhasználási lehetőségeit a differenciálás, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, felzárkóztatás, kompetenciafejlesztés területén, az új és már használt tananyagok továbbfejlesztési lehetőségeit.
A továbbképzés elvégzése után a résztvevő képesek:

 • az interaktív tábla felhasználásából adódó tanulási környezet változásának problémáit felismerni és azok kezelésére,
 • az interaktív tábla használatának folyamatszervezési módszerei és technikái, ezen belül a kalibrálás, kivetítő beállítási lehetőségek használatára,
 • a reáltantárgyakhoz kapcsolódva megismerkedtek digitális tananyaggal és annak alkalmazhatóságával interaktív tábla segítségével,
 • az interaktív tábla kiegészítő eszközeinek használatával mérések, értékelések kivitelezésére.
 • a digitális tananyagok adaptivitását és interaktivitását, valamint az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóságát kritériumok alapján értékelni.
 • interaktív tananyag készítésére saját tantárgyában, szakmai területén.

1. csoport képzés ideje:

2013. november 6. 14:00 – 21:00 óra
2013. november 8. 14:00 – 20:00 óra
2013. november 15. 14:00 – 21:00 óra
2013. november 22. 14:00 – 20:00 óra

Oktató: Motyovszki György

2. csoport képzés ideje:

2013. november 7. 9:00 – 18:00 óra
2013. november 12. 9:00 – 18:00 óra
2013. november 14. 9:00 – 18:00 óra

Oktató: Darvas – Horváth Katalin

Tanárok képzése az Öveges Labor programban

Képzés a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására.

A képzés célja a projektmunka alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatában, a készség, képesség fejlesztésében.

PROJEKTMÓDSZER – PROJEKT ALAPÚ OKTATÁS (Alapítási engedély száma: OKM-4/49/2009, Indítási engedély száma: OKM-3/349/2009)

A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése, a kulcskompetenciák fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása egyre nagyobb teret kap a közoktatási intézmények nevelési-oktatási folyamataiban. A projektmunka kitágítja a tanítási-tanulási folyamat határait, segít az életben történő eligazodáshoz szükséges sokféle készség, képesség fejlesztésében, és sok lehetőségeket kínál a tanulás színesebbé tételére. A továbbképzés megismerteti a résztvevőkkel az oktatási projekt fogalmát, jellemzőit, típusait, a projekt alapú oktatás elméleti alapjait, a projektfolyamat lépéseit, a projekttervezés, a megvalósítás elemeit, valamint a projektzárás, projektértékelés módszereit.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok ismerjék meg a projektmódszer, projekt alapú oktatás elméleti alapjait, a projekttervezés és szervezés módjait. Szerezzenek ismereteket az egyéni és csoportmunkában, a kooperatív tanulásszervezésben rejlő lehetőségekről. Saját élményen és tapasztalaton keresztül, együttműködésre építve gyakorlatorientált, tréningszerű elemek segítségével a pedagógusok készüljenek fel a tanórai/foglalkozási-, osztály/csoport- és intézményszintű oktatási projektek tervezésére, megvalósítására, és az elsajátított új módszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A tanfolyam további célja, hogy segítse a résztvevők szemléletváltását, módszertani megújulásukat, az oktatásban bekövetkezett paradigmaváltás elfogadásához és alkalmazásához szükséges attitűdjeik alakulását.
A továbbképzés végére a résztvevők megismerték a projekt fogalmát, jellemzőit, típusait, a projekt alapú nevelés-oktatás elméleti alapjait, a projektfolyamat lépéseit, a projekttervezés, a megvalósítás elemeit, valamint a projektzárás, projektértékelés módszereit.
Alkalmazni tudják a projekt alapú oktatás tanulásszervezési technikáit.
Képesek különböző fajtájú projekteket tervezni, szervezni, adott témaköröket komplexen feldolgozni.

1. csoport képzés ideje:

2013. november 5. 9:00 – 18:00 óra
2013. november 19. 9:00 – 18:00 óra
2013. november 21. 9:00 – 18:00 óra

2. csoport képzés ideje:

2013. november 26. 9:00 – 18:00 óra
2013. december 3. 9:00 – 18:00 óra
2013. december 10. 9:00 – 18:00 óra

Oktató mindkét csoportban: Jegesné Rémesi Irén