HÁZIGAZDA ISKOLA

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Az intézmény 1930-ban épült a Sashegyen, nagyon szép környezetben. 1954 óta működik 12 évfolyamos iskolaként 8+4-es szerkezetben. Több tízezer kötetes könyvtár és folyóirat-olvasó (internet hozzáféréssel) áll tanulók és a nevelőtestület rendelkezésére. A tanrendben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnak, testnevelésnek, és a természettudományos oktatásnak. A tanulók kimagasló eredménnyel szerepelnek a különböző szaktárgyi versenyeken. A 8. osztályos tanulók 90 %-a gimnáziumban tanul tovább. A felsőoktatásban a tanulók több mint 80 %-a folytatja sikeresen tanulmányait. 2005 óta az Arany János Általános Iskola és Gimnázium az ELTE gyakorlóhelye.

A projektben az iskola 5-13. évfolyama vesz részt 577 fővel.
A projektben kiemelten vesz részt: 7. évfolyam: 28 fő és a 8. évfolyam 22 fő 1-1 tanulócsoportban, valamint a gimnázium természettudományos fakultációja 50 fő 3 évfolyamon, 3 tanulócsoportban a 11-13. évfolyamon.


PARTNERISKOLÁK

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

A kerület gyógypedagógiai iskolája 1955 óta működik. Pedagógiai programjában fő célkitűzés, hogy tanulói a felnőtt kort elérve, sérültségükhöz viszonyítottan minél jobb szinten legyenek képesek a társadalmi beilleszkedésre, az önálló életvezetésre, az önfenntartásukat részben vagy egészben biztosító munkavégzésre, a rendezett családi közösségben való életre.
Az iskola alapfeladata az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 5–18 éves korig tartó nevelése-oktatása a NAT és az enyhe értelmi fogyatékosokra vonatkozó irányelvek figyelembevételével. Az iskola alapvizsgára történő felkészítést is vállal minden olyan fiatal esetében, akinek terhelhetősége, képességei ezt lehetővé teszik. Tanterve a kötelező, habilitációs, rehabilitációs és a nem kötelező órák rendszeréből áll.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 11fő és a 8. évfolyam 13 fő 1-1 tanulócsoportban.

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola


Budapest XII. Kerületi Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budapest XII. Kerületi Jókai Mór Német Nemzetiségi  Általános Iskola

Budapest egyik legmagasabban elhelyezkedő iskolája 1858-ban épült, 1929-ben nyerte el jelenlegi formáját. Az iskola fő jellegzetességét komplex művészeti osztály és német nemzetiségi osztály adja. Az intézmény fő célkitűzéseként az alapvető emberi értékek szellemében folyó erkölcsi nevelést, a nemzeti és iskolai hagyományok ápolását, a gazdag iskolai tevékenység és emberi kapcsolatrendszer által megvalósuló érzelmi nevelést fogalmazta meg. Céljuk, hogy az iskolából testileg és lelkileg egészséges, a tágabb és a közvetlen természeti környezetet értő és féltő gyerekek lépjenek ki.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 18 fő és a 8. évfolyam 25 fő 1-1 tanulócsoportban.


Kós Károly Általános Iskola

Az iskolát Kós Károly tervei alapján 1910–11-ben építették. Falai közt több mint 90 éve tanulók nemzedékei nőnek fel. Az intézmény fő célkitűzése az oktatási és nevelési feladatok megfelelő összhangban tartása. A magas szintű tantárgyi tudás mellett a közösségi élet emberi tartást kialakító légkörének biztosítása is elsődleges prioritás. Az iskola kialakult hagyományait megőrizve, illetve arra építve sokféle tanításon kívüli tevékenységgel is formálja a tanulóközösségét. Kiemelt hangsúlyt fektet továbbá az intézmény az egészség-, és környezeti nevelésre.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 45 fő és a 8. évfolyam 51 fő 2-2 tanulócsoportban.

Kós Károly Általános Iskola


Városmajori Gimnázium

Városmajori Gimnázium

Az intézményt 1990 májusában adták át. Az intézmény épülete eredetileg tizenhat osztály elhelyezésére volt alkalmas, az évek során azonban kibővítették, és jelenleg további négy osztálynak ad helyet. A középiskolában hat és négy évfolyamos képzés egyaránt zajlik. A két hat évfolyamos osztály kerettantervi egyedi képzésében angol, német, illetve latin nyelvi oktatás folyik. A négy évfolyamos képzés kiemelt tagozatai jelenleg a matematika, az informatika, az ének-zene, a magyar és a biológia köré szerveződnek. A gimnázium legnagyobb büszkesége az Angelica Leánykar, amelynek karvezetője a 2007-ben Liszt Ferenc-díjjal is kitüntetett Gráf Zsuzsanna.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 60 fő és 8. évfolyam 60 fő 2-2 tanulócsoportban. 9. évfolyam: 129 fő 4 tanulócsoportban. 10. évfolyam: 151 fő 5 tanulócsoportban. 11. évfolyam: 128 fő 4 tanulócsoportban. 12. évfolyam: 133 fő 4 tanulócsoportban


Németvölgyi Általános Iskola

Az intézmény biztosítja a diákjai számára, hogy a nyolcéves általános iskolai tanulmányok befejezése után a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciákkal, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó értékrenddel, az önálló gondolkodás és dönteni tudás képességével léphetnek az általuk választott középiskolákba. Az intézmény 1997 óta oktat részképességzavarral küzdő általános iskolai tanulókat is. Az intézményi célok elérésének az érdekében elsődlegesnek tartják:

  • hozzájuk érkező kisgyermekek szocializációját az oktatási és nevelési folyamat teljes idejében;
  • olyan jártasságok, készségek, képességek és kompetenciák nyújtását, amelyek tanulóikat hozzásegítik az életben való optimális helytálláshoz.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 34fő és a 8. évfolyam 29 fő 3-2 tanulócsoportban.

Németvölgyi Általános Iskola


Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium

Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium

Az iskola épülete a Mártonhegyen áll. Képzési ideje tizenhárom év, ami 8 osztályos általános iskolára és öt évfolyamos gimnáziumra tagolódik. Ez ideális körülményeket teremt egy egységes nevelési elveket valló program megvalósításához. Az iskola Pedagógiai programja szerint az 1–12. évfolyamokon általános műveltséget megalapozó, alapfokú oktatás folyik, a 13. évfolyamon legfontosabb feladat az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányokra és a választott felsőfokú intézménybe való bejutásra felkészítés. Ennek érdekében tanulóik képességeit pontos követelmények meghatározásával, személyre szóló oktatással fejlesztik. Kiemelt gondot fordítanak a megszerzett tudás alkalmazására, az alkotótevékenységre való képesség kialakítására, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 26 fő és a 8. évfolyam 28 fő 1-1 tanulócsoportban. 9. évfolyam: 69 fő 2 tanulócsoportban. 10. évfolyam: 65 fő 2 tanulócsoportban. 11. évfolyam: 64 fő 2 tanulócsoportban. 12. évfolyam: 67 fő 2 tanulócsoportban.


Virányos Általános Iskola

Az iskola a budai hegyek lábánál helyezkedik el. Az elmúlt évek kompetenciaméréseinek eredményei azt igazolják, hogy a tanulók jól felkészültek a gimnáziumi továbblépésre. A diákok fakultatív módon 1990-től tanulhatnak japánul is, amelynek elsajátításában nagy segítségükre van a közös udvarban működő Japán Alapítványi Iskola. Az iskolában működik a kerületi zeneiskola kihelyezett tagozata, a diákok így számos zenetanulási lehetőség közül választhatnak. Művész tanár vezetésével kerámiaszakkör is működik.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 24fő és a 8. évfolyam 26 fő 1-1 tanulócsoportban.

Virányos Általános Iskola


Zugligeti Általános Iskola

Zugligeti Általános Iskola

A nyolc évfolyamos, családias légkörű iskola Zugligetben található. Jelenleg kilenc tanteremmel, nyelvi és számítástechnika-teremmel, korszerű tornateremmel, technikaműhellyel, tankonyhával, varrószobával, kézműves eszközökkel rendelkezik. Az iskola tanulói létszáma közel 200 fő. A gyerekek angol nyelvet a 3. osztálytól emelt szinten tanulnak. Csoportbontásban folyik az angol, a számítástechnika, a technika-háztartásismeretek tanítása. Kiemelten foglalkoznak környezeti neveléssel. Matematika-, rajz-, kreatív, fotószakkör, valamint kerámia-, néptánc-, go-, sakktanfolyam működik. A sakk igen népszerű a gyerekek, szülők körében, a különböző versenyeken szép eredményeket érnek el az iskola tanulói.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 11 fő és a 8. évfolyam 13 fő 1-1 tanulócsoportban.


Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános és Gimnázium

Már az első osztálytól kezdve sokoldalú tapasztalatszerzésre építik a fejlesztő munkát (múzeumi foglalkozások, tekergő program, erdei iskolák, szaktáborok, versenyekre való felkészítés, stb.). Ezt országos, fővárosi és kerületi szintű eredményeik is bizonyítják.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 64 fő és a 8. évfolyam 90 fő 3-3 tanulócsoportban.

Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános és Gimnázium


Farkasréti Általános Iskola

Farkasréti Általános Iskola

A Farkasréti Általános Iskola jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó iskola. 8 évfolyam, jelenleg 575 tanuló jár ide. Az osztályok átlaglétszáma alsó tagozaton 26-28 tanuló, felső tagozaton 24 fő. Különböző szaktantermek (2 nyelvi-terem, fizika-kémia szakterem, biológia-földrajz szakterem, 2 számítástechnika-terem, háztartástan-terem) állnak a diákok magasabb szintű oktatásának szolgálatában. Az egészséges nevelést és a mindennapos testedzést tornaterem, tanuszoda és sportudvar szolgálja. Jól felszerelt könyvtár segíti az oktatást, amely mind a diákok, mind a pedagógusok által rendszeresen látogatott. A tanórákhoz kapcsolódva, vagy azok kiegészítésére korrepetálásokon, továbbtanulást elősegítő előkészítőkön, szaktárgyi szakkörökön, tanfolyamokon lehetőségünk van tanulóinknak a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 64 fő és a 8. évfolyam 49 fő 2-2 tanulócsoportban.


Újbudai Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

Az általános iskola első éveinek a későbbi tanulás szempontjából meghatározó szerepük van. Ennek a szakasznak a feladata azoknak az alapvető képességeknek és készségeknek a fejlesztése, melyek minden későbbi tanulás alapjául szolgálnak. Ekkor dől el a tanuláshoz való alapvető viszony, kialakulnak a tanulási szokások, az iskolával, a tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök. Elsősorban a rendszeres munkára, kitartásra fektetnek hangsúlyt. A gazdag hagyományok új energiával és előremutató gondolkodással, tettrekészséggel és cselekvéssel párosulva kiemelkedő eredmények megvalósulását teszik lehetővé. A természettudományok tanításakor az alapfogalmak elsajátíttatása mellett legfőbb cél a helyes szemlélet kialakítása. Eszközeik, módszereik változatosak: kirándulás, kísérletezés, megfigyelés, versenyeken, pályázatokon való részvétel.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 40 fő és a 8. évfolyam 36 fő 2-1 tanulócsoportban.

Újbudai Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola


Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

Az iskolát 1984-ben alapították. Nagyméretű udvara szinte a legszebb a kerületben, sok szép növény díszíti, a kicsiknek fajátékok, a nagyok számára három sport-, és egy minigolf pálya biztosít lehetőséget a testmozgáshoz, a szabadidő eltöltéséhez. Több szaktanteremmel, két számítógépes teremmel, dupla méretű tornateremmel is rendelkezik. Az iskola könyvtára gazdag kínálattal segíti a tanulók felkészülését a tanórákra. A képzés nyolcosztályos általános iskolai rendszerben történik. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen. Fontosnak tartják, hogy gyermekek képességeiknek megfelelő szintű tudást sajátítsanak el, pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, magas szintű oktatásban részesüljenek, a pályaválasztás reális és sikeres legyen, később pedig önbizalommal, becsületes emberi tartással felvértezve hagyják el az intézményt. Az iskola 2010-ben elnyerte az „Ökoiskola” címet.


Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Az 1948-as államosítás után Budakeszin is létrejött a nyolc évfolyamos általános iskola, amely 1980-tól egyetlen alapfokú oktatási intézményként működik a városban. A 80-as évek idején a környék legnagyobb iskolája volt. 1992-ben elkészült az új iskolaépület. A testület tagjai által készített nyertes pályázatok is hozzájárultak és hozzájárulnak az iskola felszerelésének javításához, bővítéséhez, működési költségeinek fedezéséhez. A környezeti nevelés során a tanulóik bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, hogy ezáltal erősödjön a természet iránti tiszteletük, környezetkímélő magatartásuk.

A projektben részt vesz: 7. évfolyam: 61 fő és a 8. évfolyam 44 fő 2-2 tanulócsoportban.

Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola